Personal data protection

1. Obecná ustanovení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vás informují o tom, jak naše společnost Accom Holding s.r.o. získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti v souvislosti s objednávkami a dodávkami našeho zboží a služeb. Dále Vás informujeme o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme a chráníme je. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou právní úpravou.

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, o vašich právech a jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je naše společnost Accom Holding s.r.o. se sídlem Na Pláni 41, Praha 5, 150 00. IČ: 44265191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 4974. Aktuální kontaktní údaje naleznete na www.accom.cz (záložka kontakt).

S Vašimi dotazy, žádostmi či námitkami se můžete na naši společnost obracet následujícími způsoby:
Poštou: Accom Holding s.r.o., Na Pláni 41, Praha 5, 150 00.
E-mailem: gdpr@accom.cz
Telefonicky: 722 170 596

3. Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

3.1 Nákup zboží a služeb

3.1.1 Abychom mohli zpracovat vaše objednávky a doručit vám objednané zboží a služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem. Osobní údaje od vás získáváme z různých zdrojů, například za účelem uzavření rámcové či jiné smlouvy na nákup zboží nebo služeb; při využívání našich služeb a objednávkách zboží (prostřednictvím obchodního zástupce, callcentra, či jakýmkoliv jiným způsobem, který Vám umožňujeme zaslat objednávky zboží);

3.1.2 Rozsah zpracovávaných údajů. Zpracováváme pouze osobní údaje, které od vás získáváme prostřednictvím výše uvedených zdrojů. Jedná se tak zejména o následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa zaměstnance přebírajícího zboží, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ, sídlo a případně provozovna odběratele, případně pak identifikace vašeho zaměstnavatele a vaše pracovní pozice; údaje o objednaném zboží, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách apod.

3.1.3 Účel a doba zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem poskytování zboží a služeb, zpracování objednávek a doručení objednaného zboží. Některé údaje, které o vás máme k dispozici, zpracováváme i po vyřízení objednávky či ukončení smlouvy. Osobní údaje zpracováváme při poskytování zboží a služeb odběratelům, plnění kupních smluv a zajištění dodávek objednaného zboží a dále pro příjem a případné upomínky plateb za dodané zboží a služby a také pro případné reklamace zboží. Údaje uchováváme po dobu trvání smluvního stavu s odběratelem. Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec odběratele a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah). Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro zpracování vaší objednávky a naplnění kupní smlouvy, popř. po dobu trvání smluvního vztahu (např. v případě rámcové smlouvy); osobní údaje týkající se vaší platební historie mohou být využívané k profilování a automatickému vyhodnocování. Využití tohoto automatizovaného zpracování je nezbytnou součástí plnění smluvního vztahu mezi námi a odběratelem. V některých případech, pokud bude platební historie vyhodnocena jako ne zcela vyhovující, může dojít ke změně vaší přednastavené platební metody. V takovém případě vám budeme zboží dodávat pouze za hotovostní platby. Konečné rozhodnutí o platební morálce a zvolené platební metodě provádí vždy váš přidělený obchodní zástupce a nedochází k němu tedy k automatizovaného rozhodování bez lidského zásahu; některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách, účtenkách a dodacích listech). Zákony (např. zákon o účetnictví či zákon o DPH) nám ukládají tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu; v případě, že byste se opozdili s platbou, nesplnili svůj závazek, platbu bychom od vás vůbec neobdrželi, případně nám z vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků společnosti Accom Holding s.r.o.. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty.

3.2 Marketingová komunikace 3.2.1 V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje využívat pro zasílání novinek o našich výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách a jiná obchodní sdělení související s produkty společnosti Accom Holding s.r.o.. Potvrzením toho, že chcete dostávat marketingová sdělení, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely společnosti Accom Holding s.r.o. či některé z jejích dceřiných společností a rovněž také pro nabídku našich produktů prostřednictvím telemarketingu. V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje o adrese využívat při službě zasílání pohlednic s přáním k svátku či Vánocům (viz registrovaní uživatelé na www.bobik.cz) a dále k zasílání případné náhrady/kompenzace jako náhradu omluvu za možné reklamace kvality výrobků či případně služeb.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

3.2.2 Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat novinky, využíváme vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. 3.2.3 Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě vámi uděleného souhlasu. Údaje uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy po dobu 5 let.

3.3 Zpracování fotografií a videozáznamů 3.3.1 V případě, že nám k takovému zpracování udělíte souhlas, budeme zpracovávat fotografie a videozáznamy, případně další údaje v tomto souhlasu vymezené, a to za účely blíže vymezenými v uděleném souhlasu s jejich pořízením a zpracováním. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). 3.3.2 Rozsah zpracovávaných údajů. Při zpracování fotografií a videozáznamů využíváme vaše následující osobní údaje: fotografie a/nebo videozáznamy zachycující vaši osobu, případně i spolu s uvedením vašeho jména, příjmení a pracovní pozice. 3.3.3 Účel a doba zpracování. Zpracování vašich osobních údajů probíhá za účelem marketingu. Údaje uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy po dobu 3 let.

3.4. Ostatní Shromažďujeme i nezbytné informace a údaje o vstupech do areálu naší společnosti – kniha návštěv a evidence průjezdů na vrátnici. Další údaje, jejichž zpracování naší společnosti ukládá právní předpis České republiky nebo Evropské unie – např.: informace o zdravotní způsobilosti návštěvníků výroby.

3.5 Cookies Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete zde.

4. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

4.1 Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží a služeb, jeho doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména:

s našimi dceřinými či sesterskými společnostmi ze skupiny Accom Holding s.r.o. (jejichž seznam naleznete zde www.accom.cz), a to zejména za účelem administrativní podpory při prodeji zboží a služeb, sdílení některých služeb (např. callcentra) a/nebo pro zajištění fakturace;

s našimi obchodními zástupci a řidiči, kteří s vámi mohou komunikovat za účelem plnění smluvních povinností mezi společností Accom Holding s.r.o. a odběratelem, včetně zajištění objednávek a doručení objednaného zboží;

s dodavateli našich IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k vašim osobním údajům.

se strážní službou zabezpečující naše areály.

s externími právními zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

se státními orgány, respektive další subjekty v případech, kdy to naší společnosti ukládá právní předpis (například orgány státní správy, orgány dohledu, orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci).

4.2 Záruky

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

4.3 Povinnost předávat osobní údaje

Pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak je předání Vašich osobních údajů zcela dobrovolné.
Pokud údaje zpracováváme v souvislosti se smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo se službou, kterou Vám poskytujeme, můžete se dobrovolně rozhodnout, zda smlouvu uzavřete nebo službu budete čerpat anebo nikoliv. Pokud k uzavření smlouvy nebo k čerpání služby došlo, pak jste povinni předat nám informace nezbytné k plnění smlouvy či čerpání služby. Bez těchto informací Vám nemůžeme službu nebo jiné plnění poskytnout.
Pokud je důvodem shromáždění a dalšího zpracování Vašich osobních údajů plnění právních povinností nebo ochrana našich oprávněných zájmů, pak jste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout. Vždy žádáme jen údaje potřebné pro splnění vymezeného účelu.

4.4. Zpracování osobních údajů

Naše společnost bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Outlook, pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Písemnosti bude naše společnost zpracovávat ve své kartotéce.

5. Zabezpečení dat a doba uložení

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

5.1 Doba uložení Vašich osobních údajů

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. V některých případech nelze určit potřebnou dobu zpracování konkrétní cifrou, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny nebo navazujícího jiného účelu. Pokud nám přímo právní předpis neukládá konkrétní dobu, po kterou musíme osobní údaje uchovávat, máme za to, že účel zpracování trvá nejméně po dobu, kdy z této činnosti zpracování hrozí uplatnění právních nároků a ještě jeden kalendářní rok po zániku všech hrozících právních nároků, tj. v případě smlouvy zpravidla 11 po zániku smluvního vztahu.[4] Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů. Pro účely zasílání obchodních sdělení bude naše společnost zpracovávat Vaše kontaktní údaje po dobu, než partner vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale budeme oprávněni zpracovávat základní údaje o tom, proč jsme obchodní sdělení zasílali, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání. Například při koupi zboží po uplynutí záruční doby plyne promlčecí lhůta, během které může zákazník vůči naší společnosti uplatňovat právní nároky. Poté si osobní údaje uchováme ještě po dobu jednoho roku, abychom měli jistotu, že ani v poslední den lhůty nebyla k soudu či jinému orgánu podána proti naší společnosti žádná žaloba.

5.2 Právo vznést námitku

Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku, a to v případech, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo.
Naše společnost bude muset přezkoumat prováděné zpracování. Takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašim zájmem na ochranu soukromí či jinými zájmy, právy a svobodami, nebo pokud nebude zpracování prováděno pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti.
Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit i prostřednictvím technických nástrojů (odhlášení od odběru obchodních sdělení). Naše společnost poté Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat nebude, mohou však být zpracovávány nadále pro jiné účely.
Námitku můžete, stejně jako svá další práva, uplatnit na níže uvedených kontaktech. Vždy, prosíme, uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by naše společnost neměla údaje o Vás zpracovávat.
Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, není ji možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje na základě jiného právního titulu než nezbytnosti pro oprávněný účel – např. z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy či plnění zákonných povinností.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

6.1. Právo na informace a vysvětlení

Naše společnost je povinna poskytnout Vám stručně, transparentně a srozumitelně informace uvedené v tomto dokumentu. Pokud Vám kterékoliv ustanovení těchto zásad není jasné nebo není pro Vás zcela srozumitelné, neváhejte se na nás obrátit.

6.2. Právo odvolat souhlas

V případech, kdy údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na ty činnosti zpracování, které již proběhly v době, kdy byl údaj platně udělen, ani na ty činnosti zpracování, které je naše společnost z důvodu dříve uděleného souhlasu a již provedených činnosti zpracování povinna učinit (z důvodu dodržování právních povinností nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

Odvolání souhlasu je bezplatné a můžete tak učinit jakoukoliv formou, nejlépe stejnou formou, jakou jste souhlas udělili. Např. pokud jste svůj souhlas udělili v rámci námi provozované aplikace, nabízí tato aplikace také možnost odvolání souhlasu. V ostatních případech máte možnost souhlas odvolat písemně nebo emailem na níže uvedených kontaktech. Je potřeba uvést Vaše identifikační údaje a pro jaký účel původně poskytnutý souhlas odvoláváte.

6.3. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo mít přehled o tom, které údaje o Vás zpracováváme. Můžete si tak u nás vyžádat informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje naší společností zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám veškeré související informace v rozsahu požadovaném článkem 15 nařízení GDPR, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů.[5]
Realizací práva na přístup k osobním údajům nesmí být dotčena práva jiných osob. Aby bylo zajištěno, že toto právo nebude zneužito jinou osobou, a abychom zabránili tomu, že veškeré Vaše osobní údaje předáme cizí osobě, jsme povinni ověřovat totožnost osoby, která uplatňuje právo na přístup. V případě, že data byla získána spolu se se zadáním Vašeho emailu, musí být dotaz zaslán z tohoto emailu. V ostatních případech budeme vyžadovat doložení jiných informací, které bychom mohli spojit s informacemi, které má naše společnost již k dispozici, abychom si mohli být jisti, že údaje nepředáváme někomu jinému. Nebude-li možné Vás takto bezpečně identifikovat, budeme nuceni požádat Vás o Vaši osobní identifikaci občanským průkazem při osobním jednání nebo zaslání písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem.
[5] Sdělíme Vám kategorie osobních údajů, které zpracováváme, účely zpracování, kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu zpracování údajů, informace o zdroji těchto údajů, informaci o Vašich právech a informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování.

6.4. Právo na opravu, respektive doplnění

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje o Vaší osobě, máte právo nás na to upozornit a žádat opravu či doplnění.

6.5. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)

Máte právo žádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud je splněna nejméně jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
  nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro
  zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné
  převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Naše společnost podle článku 17 odstavce 3. nařízení GDPR nemusí požadované údaje vymazat, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti,
 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti uložené naší společnosti předpisem ČR nebo EU,
 • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, je-li jím naše společnost pověřena,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví při zpracování pro účely preventivního nebo pracovního lékařství atd. [6]
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro statistické účely nebo pro účely vědeckého a historického výzkumu, nebo pokud by výmaz splnění těchto cílů vážně ohrozil.[7]
 • [6] Čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 nařízení GDPR 
 • [7] V souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení GDPR

6.6. Právo na přenositelnost údajů

Platná právní úprava Vám garantuje právo získat od naší společnosti Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžeme předat Vám nebo jinému správci, pokud o to požádáte a pokud to je technicky proveditelné. Toto právo lze uplatnit v případě, že:

 • důvodem zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy či čerpání služby od naší společnosti a zároveň
 • zpracování naše společnost provádí automatizovaně.

Realizací tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Toto právo nelze uplatnit, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pokud tím byla naše společnost pověřena.

6.7. Jak vyřizujeme Vaše námitky a žádosti?

Pokud se na naši společnost obrátíte s námitkou nebo žádostí o uplatnění některého ze svých zákonných práv, informujeme Vás o přijatých opatřeních. Pokud žádné opatření nepřijmeme, rovněž Vás o tom informujeme a vysvětlíme Vám důvody našeho postupu. Tyto informace Vám poskytneme do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud bude třeba z důvodu složitosti a počtu žádostí tuto lhůtu prodloužit, dáme Vám o tom vědět rovněž do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody odkladu. Lhůtu prodloužíme nejdéle o další dva měsíce. Uděláme vše proto, abychom Vám informace o přijatých opatřeních poskytli co nejdříve.
Veškeré námitky a žádosti a naše reakce se činí a poskytují bezplatně. Naše společnost ale není povinna v určitých případech stanovených Nařízením žádosti vyhovět, a to zejména pokud se žádosti opakují nebo jsou zjevně nepřiměřené nebo nedůvodné. V takových případech můžeme žádat přiměřený poplatek k uhrazení administrativních nákladů spojených s poskytnutím informací nebo dokonce můžeme odmítnout žádosti vyhovět.
Naše společnost může Vašim žádostem či námitkám vyhovět pouze pokud nemá důvodné pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost či námitku podává. Musíme zajistit, aby práva nebyla zneužívána jinými osobami a Vaše osobní údaje nebyly neoprávněně předány cizí osobě. Z toho důvodu naše společnost ověřuje totožnost žadatele, a to buď vyžádáním dodatečných informací, s jejichž pomocí nám bude potvrzena totožnost žadatele, anebo předložením žádosti či námitky s úředně ověřeným podpisem. V případě ústního uplatnění žádosti či námitky na naší pobočce budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti předložením průkazu totožnosti.

6.8. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, nebo nesouhlasíte s přístupem naší společnosti, můžete se kdykoliv se stížností obrátit na dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
web.: www.uoou.cz
Tento dokument bude průběžně aktualizován a doplňován.